top of page
Image by Z I
7 Sacraments_edited.png

ศีลทั้งเจ็ด

Holy Trinity.jpg
Baptism_edited.png

บัพติศมา

ศีลแห่งการเริ่มต้นและการยอมจำนน

ศีลระลึกแห่งบัพติศมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางตลอดชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าเราจะรับบัพติศมาตอนเป็นทารกหรือผู้ใหญ่ การรับบัพติศมาคือคริสตจักร  วิธีต้อนรับเราในโลกคริสเตียนและประกาศใช้การชำระและโอบกอดอันอบอุ่นของพระเจ้า

ศีลแห่งการเริ่มต้น

Communion_edited.png

ศีลมหาสนิท

ศีลระลึกพิธีกลางของการนมัสการของคริสเตียน

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าศีลมหาสนิทหรือศีลมหาสนิทเป็นทั้งการเสียสละและมื้ออาหาร เราเชื่อในการประทับอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูผู้ทรงเสียสละเพื่อบาปของเรา เราเชื่อว่าผ่านการแปรสภาพ  ว่าโฮสต์ที่เรากำลังรับประทานอยู่คือพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและความใกล้ชิดของเราต่อพระเจ้าและผู้นับถือศรัทธาที่ซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่ในขนบธรรมเนียมและประเพณีของคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังผ่านทางพระคัมภีร์อีกด้วย การแบ่งปันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระคำของพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางพวกเรา

StainGlass_Confirmation-e1481821647771_e

การยืนยัน

ศีลแห่งความมุ่งมั่นและเป็นสาวก

การยืนยันเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความมุ่งมั่นที่เป็นผู้ใหญ่ และของประทานแห่งบัพติศมาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นทั้งสาม ถือว่ามักจะเกี่ยวข้องกับของประทานทั้ง 7 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

การแต่งงาน

ศีลแห่งการรับใช้และการให้กำเนิด

Matrimony_edited.png

ศีลสมรสเป็นสัญญาณสาธารณะและการประกาศความรักและความสามัคคีระหว่างสามีภรรยา อุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ 

ศีลแห่งการรับใช้

Reconciliation

การกระทบยอด

ศีลแห่งการรักษา

Sacrament of Reconciliation (หรือเรียกอีกอย่างว่า Penance) มีสามองค์ประกอบ 3Cs: Conversion, Confession และ Celebration เราพบว่าพระเจ้าได้รับการอภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเราให้อภัยผู้ที่ทำบาปต่อเรา 

ศีลแห่งการรักษา

Holy Trinity  and Mary_edited.jpg
Trinity symbol.jpg

 ตรีเอกานุภาพ

Holy Orders_edited.png
StainGlass_Anointing_edited.png

คำสั่งศักดิ์สิทธิ์

ศีลแห่งการรับใช้

พรหมจรรย์ ความยากจน การเชื่อฟัง (คำแนะนำของพระเยซู)

ศีลมหาสนิท หรือการอุปสมบท สังฆานุกร นักบวช หรือบิชอป ได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นผู้นำ  ชาวคาทอลิกคนอื่นๆ โดยนำศีลระลึก โดยเฉพาะศีลมหาสนิท รัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งสัญญาว่าจะทำเช่นนี้โดยประกาศข่าวประเสริฐและจัดเตรียมวิธีอื่นๆ ให้ชาวคาทอลิกผู้ซื่อสัตย์เพื่อบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ 

เจิมคนป่วย

ศีลแห่งการรักษา

ศีลเจิมคนป่วย เดิมชื่อพิธีกรรมครั้งสุดท้าย หรือ Extreme Unction เป็นพิธีกรรมการรักษาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่สำหรับร่างกายเท่านั้นแต่สำหรับความเจ็บป่วยทางจิตด้วย

bottom of page